เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องรู้ก่อนทำแบรนด์

เนื้อหาบทความ

การที่เราจะสร้างสินค้าในนามแบรนด์ของตัวเองสักหนึ่งชิ้น การมี เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า หรือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน จะเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายในระดับหนึ่ง เพราะเครื่องหมายเหล่านั้นจะช่วยรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า ส่วนประกอบ วิธีการผลิต หรือคุณภาพของสินค้าได้

ลองนึกภาพกลับกัน หากเราเป็นผู้บริโภคแล้วมีสินค้าสองชิ้นที่ลักษณะเหมือนกันหมด แต่อีกหนึ่งชิ้นมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน อีกหนึ่งชิ้นไม่มีเป็นเราก็คงต้องเลือกชิ้นที่มีเครื่องหมายมากกว่าอยู่แล้ว อย่างน้อยมันก็ทำให้มั่นใจได้ในระดับนึงว่าสินค้านั้นได้มาตรฐานจริง ๆ


เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน สำคัญอย่างไร

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า หรือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน คือ เครื่องหมายที่ใช้ในการรับรองสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับคุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่น ๆ แต่ไม่ใช่ว่าจะผลิตสินค้าออกมาแล้วจะสามารถติดเครื่องหมายได้เลย เพราะผู้ผลิตต้องผลิตสินค้าให้ผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล

โดยประเทศไทยมีการจัดตั้ง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินงานและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน การที่สินค้ามีเครื่องหมายเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกับสินค้าที่ได้รับการรับรอง มากกว่าสินค้าที่ไม่มีการรับรองอะไรเลย อย่างเช่น สินค้าที่มีเครื่องหมาย ‘ฮาลาล’ ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้นับถือศาสนาอิสลามสามารถบริโภคสินค้านั้นได้จริง ๆ หรือ สัญลักษณ์ที่น่าสนใจอย่าง Animal Testing บนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ามีอะไรบ้าง

1. เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice Codex Alimentarius)

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GMP

GMP คือ ระบบที่รับประกันคุณภาพจากนักวิชาการด้านอาหารว่า สถานที่นั้นสามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยระบบนี้จะเน้นไปที่การป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ซึ่งหลักของ GMP จะคลอบคลุมตั้งแต่ สถานที่ประกอบการ โครงสร้างอาคาร ขั้นตอนวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงขั้นตอนการขนส่งไปยังผู้บริโภค

2. เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

มอก. คือ เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. เป็นผู้กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ผู้บริโภคเชื่อว่าสินค้านั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัย คุ้มค่า และเหมาะสมกับราคา

3. การรับรองมาตรฐาน HACCP

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า มาตรฐาน HACCP

HACCP คือ เครื่องหมายที่แสดงถึงมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายของผู้บริโภคที่อาจได้รับจากอาหาร โดยระบบนี้จะคลอบคลุมไปถึงการป้องกันปัญหาจากอันตราย 3 สาเหตุ คือ

  • อันตรายจากชีวภาพ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส
  • อันตรายจากสารเคมี เช่น สารปฎิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สารกันบูด
  • อันตรายทางกายภาพ เช่น เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ เศษไม้

4. เครื่องหมายมาตรฐาน Q

เครื่องหมายมาตรฐาน Q

เครื่องหมาย Q คือ เครื่องหมายที่รับรองสินค้าเกี่ยวกับการเกษตร ตั้งแต่ แหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพและคุณลักษณะอื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ เชื่อมั่นว่า สินค้านั้นมีมาตรฐานความปลอดภัย แต่การจะได้รับเครื่องหมาย Q มานั้น ผู้ผลิตจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอื่น ๆ มาก่อน อย่างเช่น GPM และ HACCP

5. เครื่องหมาย อย. (อาหารและยา)

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า อย. (อาหารและยา)

อย. คือ เครื่องหมายที่ได้รับการรับรอง จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการพิจารณา ด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิต ส่วนใหญ่เรามักจะเห็นเครื่องหมาย อย. บนสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ทำไม อย. จึงเป็นของคู่กับโรงงานรับจ้างผลิต ?

6. เครื่องหมายมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization)

เครื่องหมายมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization)

ISO คือ องค์การระหว่างประเทศที่ออกมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมาตรฐานต่าง ๆ นั้นจะใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9000 และ ISO 14000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วย ระบบบริการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากสถานที่ผลิตสินค้าไหนได้รับมาตรฐาน ISO ผู้บริโภคก็จะมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ต้องการ ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

7. เครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล

เครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล

เครื่องหมายฮาลาล คือ เครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการแสดงสัญลักษณ์ลงบนสลากหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ เพื่อรับรองให้กับผู้นับถือศาสนาอิสลามบริโภค หรือใช้ประโยชน์ได้

การได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่เป้าหมายหลักคือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่วนต่าง ๆ สามารถรับรองคุณภาพของสินค้าที่เครื่องหมายรับรองอยู่ นอกจากนี้ การได้รับเครื่องหมายรับรองยังช่วยสร้างความไว้วางใจในการทำธุรกิจ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขันในตลาดที่มีการเสนอสินค้าหลากหลายที่มีคุณภาพสูง


อ้างอิง 

Facebook
Twitter
Pinterest