Screen Shot 2017-09-13 at 10.47.00 AM

ระบบ GMP ตอนที่ 14 การจัดการข้อร้องเรียน

Screen Shot 2017-09-13 at 10.47.00 AM

ระบบ GMP ตอนที่ 14

โมดูล 12.การจัดการข้อร้องเรียน

ลูกค้าร้องเรียนในที่นี้ หมายถึง ลูกค้าร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า เช่น สี กลิ่น เนื้อ ไม่เหมือนเดิม หรือคุณภาพจากการบรรจุ หีบห่อ เช่น มีครีมไหลเยิ้มออกมาก่อนแกะใช้ หรือกล่องบรรจุไม่เรียบร้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชเครื่องสำอาง รวมทั้งการบริการ เช่น การจัดส่งล่าช้า หรือชำรุด เป็นต้น ดังนั้นเมื่อลูกค้ามีข้อร้องเรียน จะต้อง

-มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายประกันคุณภาพได้สะดวก

-มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณี

-มีขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน

-มีการบันทึกรายละเอียดของสินค้าที่ถูกร้องเรียน

-มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

-มีการป้องกันปัญหาเกิดซ้ำในระยะยาว

-มีการทวนสอบ และตรวจสอบคุณภาพล๊อตการผลิตใกล้เคียงด้วย

-มีการประเมินผล และตรวจติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-มีการายงานไปยังผู้มีอำนาจรับผิดชอบ เพื่อลงลายมือชื่อ