Screen Shot 2017-09-13 at 8.18.05 AM

ระบบ GMP ตอนที่ 13 สัญญาจ้างผลิต/วิเคราะห์

Screen Shot 2017-09-13 at 8.18.05 AM

GMP โมดูล 11.สัญญาจ้างผลิต/วิเคราะห์

หมายถึง บริษัทของเราไปจ้างบริษัทอื่นดำเนินการต่อเกี่ยวกับ การพัฒนาสูตร การประเมินประสิทธิภาพ การทดสอบความปลอดภัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการผลิต/บรรจุสินค้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลายเซ็นต์ของผู้มีอำนาจลงนาม โดยรายละเอียดในสัญญาควรประกอบไปด้วย

-รายการเครื่องสำอาง

-ข้อกำหนดต่างๆ

-ขนาดบรรจุ

-ฉลากสินค้าตามกฎหมาย

-แผนการสุ่มตัวอย่าง

-แผนการทดสอบ

-สภาวะการจัดเก็บ

-สภาวะการจัดส่งสินค้า

ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องมีสิทธิ์ตรวจสอบสถานที่ผลิตของผู้รับจ้างได้ และผู้รับจ้างต้องไม่ดัดแปลงสูตรหรือกระบวนการผลิตตามที่ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง จะต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้าร่วมกัน